सूचना

Apprenticeship and VST time extension notice

Apprenticeship and VST time extension notice

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना 

जरुरी सूचना

यस आयोजनाको टेलिफोन नम्बरहरु मर्मतको क्रममा रहेकोले कार्यालयको अत्यावश्यक कार्यको लागि निम्न मोवाइल नम्बरहरुमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क नम्बरहरु

१) ९८०१५६४९१३ प्रशासन शाखा

२) ९८०१५६४९१४ सोधपुछ शाखा

खरिद अधिकृत र वित्त व्यवस्थापनअधिकृत छनौटको अन्तिम नतिजा

खरिद अधिकृत र वित्त व्यवस्थापन अधिकृत छनौटको अन्तिम नतिजा

विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना

विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना