सूचना

साना किसान विकास लधुवित्त वित्तीय संस्था लि. को "समृद्धि" आयोजनाका लागि कर्मचारी आवश्यकता संबन्धी सूचना

साना किसान विकास लधुवित्त वित्तीय संस्था लि. को "समृद्धि" आयोजनाका लागि कर्मचारी आवश्यकता संबन्धी सूचना

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)  

Puplication on Nagarik Dainik Date : 2077/05/28

व्यवसायीक सीप बिकास (Vocational Skill) तालिम सम्बन्धि पुनः म्याद थप गरिएको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मान्य हुने अवधि पुनः थप गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रशिक्षुता (Apprenticeship) तालिम सम्बन्धि पुनः म्याद थप गरिएको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मान्य हुने अवधि पुनः थप गरिएको सम्बन्धमा ।

पुरक अनुदानका कार्य क्षेत्रगत शर्त (ToR)(दोश्रो पटक प्रकाशित)

पुरक अनुदानका कार्य क्षेत्रगत शर्त (ToR)