सचिबज्यू(उद्योग मन्त्रालय) बाट मन्तब्य दिदै

श्रीमान सचिबज्यू(उद्योग मन्त्रालय) बाट Start-Up Workshop मा मन्तब्य दिदै