Notice

वित्तीय व्यवस्थापक अधिकृत र खरिद अधिकृतको Computer Based Written Test तथा Oral Presentation को मिति र स्थान तोकिएको सूचना

वित्तीय व्यवस्थापक अधिकृत र खरिद अधिकृतको Computer Based Written Test तथा Oral Presentation को मिति र स्थान तोकिएको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

मिति २०७६-११-१५ गते प्रकाशित ०३-SQ-२०७६्/७७ को शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा कबोल अंक रु. १६,६०,००० (अक्षररुपी सोह्र लाख साठी हजार) हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ।

व्यवसायिक सीप विकास तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

व्यवसायिक सीप विकास तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा दर्ता भएका फर्म  तथा कम्पनीहरूलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ   प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने फर्म -कम्पनीको संक्षिप्त सूची दर्ता भएको सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने फर्म -कम्पनीको संक्षिप्त सूची दर्ता भएको सूचना