विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना

विण्डो दुइ र तीनका लागी प्रस्तावपत्रको नमुना