Final Result of Procurement Officer and Financial Management Officer

खरिद अधिकृत र वित्त व्यवस्थापन अधिकृत छनौटको अन्तिम नतिजा