Notice

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) 

Puplication on Nagarik Dainik Date : 2077/05/28

व्यवसायीक सीप बिकास (Vocational Skill) तालिम सम्बन्धि पुनः म्याद थप गरिएको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मान्य हुने अवधि पुनः थप गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रशिक्षुता (Apprenticeship) तालिम सम्बन्धि पुनः म्याद थप गरिएको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मान्य हुने अवधि पुनः थप गरिएको सम्बन्धमा ।

पुरक अनुदानका कार्य क्षेत्रगत शर्त (ToR)(दोश्रो पटक प्रकाशित)

पुरक अनुदानका कार्य क्षेत्रगत शर्त (ToR)

पूरक अनुदान (Matching Grant) का लागि प्रस्तावना आह्वान (दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना)

आपूर्ति श्रृंखला विकासमा सहकार्यका लागि इच्छुक उत्पादक समूह, सहकारी, निजी प्राविधिक सेवा प्रदायक तथा व्यापारी, कृषि व्यवसायी एवम् प्रशोधनकर्ताहरूबाट समृद्धि कोष (SAMRIDDHI FUND) अन्तर्गत पूरक अनुदान (Matching Grant) का लागि प्रस्तावना आह्वान ।